Vedtekter


Vedtekter for foreningen Christianssand Blues & Roots Club

§ 1 Foreningens navn
Foreningens navn er: Christianssand Blues & Roots Club og ble stiftet 30.08.2018
§ 2 Formål
Christianssand Blues & Roots Club formål er å gi publikum gode konsertopplevelser. spre kunnskap om, øke forståelsen for og interessen for blues, roots og beslektede musikkformer. Klubben har tilholdsted i Kristiansand
§ 3       Juridisk person
Foreningen er selveiende og en frittstående juridisk person med upersonlig og begrenset ansvar for gjeld.
§ 4       Medlemmer
Alle som tilslutter seg foreningens formål og vedtekter kan være medlem i Christianssand Blues & Roots Club. Alle medlemmer har rett til å påvirke foreningens drift og virksomhet gjennom deltagelse på årsmøte og medlemsmøter. Medlemskap i foreningen er først gyldig og skal regnes fra den dag kontingent er betalt.
§ 5       Stemmerett og valgbarhet
Alle medlemmer har stemmerett og er valgbare til tillitsverv i foreningen.
§ 6       Kontingent
Kontingenten fastsettes av årsmøtet og betales forskuddsvis.
Medlemmer som skylder kontingent for mer enn ett år, har ikke stemmerett eller andre rettigheter, og kan av styret strykes som medlem av foreningen. Dersom et medlem ikke betaler kontingenten etter den frist styret fastsetter, opphører medlemskapet. Et medlem som motarbeider Christianssand Blues & Roots Club formål og virksomhet kan ekskluderes etter styrevedtak. Eksklusjon kan ankes til årsmøte
§ 7       Tillitsvalgtes godtgjørelse
Tillitsvalgte skal ikke motta honorar for sine verv.
§ 8       Årsmøte
Årsmøtet, som holdes hvert år i februar måned, er foreningens høyeste myndighet.
Årsmøtet innkalles av styret med minst 1 måneds varsel, direkte til medlemmene og/eller ved kunngjøring i pressen. Forslag som skal behandles på årsmøtet skal være sendt til styret senest to uker før årsmøtet. Fullstendig saksliste må være tilgjengelig for medlemmene senest en uke før årsmøtet.
Alle medlemmer har adgang til årsmøtet. Årsmøtet kan invitere andre personer og/eller media til å være til stede.
Årsmøtet er vedtaksført med det antall stemmeberettigede medlemmer som møter. Ingen har mer enn én stemme, og stemmegivning kan (eventuelt kan ikke) skje ved fullmakt.
Møteleder velges av årsmøtet.
Årsmøtet kan bare behandle forslag om vedtektsendring som er oppført på sakslisten senest 1 uke før årsmøtet. Protokoll fra Årsmøtet må være medlemmene i hende senest 6 uker etter at Årsmøtet har funnet sted.Alternativ 1: Årsmøtet kan ikke behandle forslag som ikke er oppført på sakslisten.
Alternativ 2: Årsmøtet kan ikke behandle forslag som ikke er oppført på sakslisten, med mindre 3/4 av de fremmøtte krever det. Slik beslutning kan bare tas i forbindelse med vedtak om godkjenning av saksliste.
§ 9       Stemmegivning på årsmøtet
Med mindre annet er bestemt, skal et vedtak, for å være gyldig, være truffet med alminnelig flertall av de avgitte stemmene. Blanke stemmer skal anses som ikke avgitt.
Valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag. Bare foreslåtte kandidater kan føres opp på stemmeseddelen. Skal flere velges ved samme avstemming, må stemmesedlene inneholde det antall forskjellige kandidater som det skal velges ved vedkommende avstemming. Stemmesedler som er blanke, eller som inneholder ikke foreslåtte kandidater, eller annet antall kandidater enn det som skal velges, teller ikke, og stemmene anses som ikke avgitt.
Alternativ 1: Når et valg foregår enkeltvis, og en kandidat ikke oppnår mer enn halvparten av de avgitte stemmene, skal den velges som har fått flest stemmer.
Alternativ 2: Når et valg foregår enkeltvis, og en kandidat ikke oppnår mer enn halvparten av de oppgitte stemmene, foretas bundet omvalg mellom de to kandidatene som har oppnådd flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.
Når det ved valg skal velges flere ved en avstemming, må alle, for å anses valgt, ha mer enn halvparten av de avgitte stemmene. Dette gjelder ikke ved valg av vararepresentanter. Hvis ikke tilstrekkelig mange kandidater har oppnådd dette i første omgang, anses de valgt som har fått mer enn halvparten av stemmene. Det foretas så bundet omvalg mellom de øvrige kandidatene, og etter denne avstemmingen anses de valgt som har fått flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.
§ 10     Årsmøtets oppgaver
Årsmøtet skal:
1.         Behandle årsmelding
2.         Behandle regnskap i revidert stand
3.         Behandle innkomne forslag
4.         Fastsette kontingent
5.         Vedta budsjett
6.         Velge:
            a) Leder og nestleder
            b) Styremedlem(mer) og varamedlem(mer)
            c) Revisor
           
§ 11     Ekstraordinære årsmøter
Ekstraordinære årsmøter holdes når styret bestemmer det, eller minst 1/3 av de stemmeberettigede medlemmene krever det.
Det innkalles på samme måte som for ordinære årsmøter, med minst 14 dagers varsel.
Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle og ta avgjørelse i de sakene som er kunngjort i innkallingen.
§ 12     Styret
Foreningen ledes av et styre på minimum 4 medlemmer. Styret er høyeste myndighet mellom årsmøtene. hvor to av plassene stilles til valg hvert år. Leder, kasserer og revisor velges av styret.
Ved registrering av vedtekter i Frivillighetsregisteret skal det fremkomme i vedtektene opplysning om valg av styre. F.eks.: regler omkring hvordan valget skal foregå, hvem kan velge styret, hvor lenge skal hver person ha sin rolle, hvordan skal styresammensettingen være fordelt mht. roller m.m. (Dette kan være forskjellig fra forening til forening.) 
Styret skal:
1.         Iverksette årsmøtets bestemmelser.
2.         Oppnevne etter behov komiteer/utvalg/personer for spesielle oppgaver og utarbeide instruks for disse.
3.         Administrere og føre nødvendig kontroll med foreningens økonomi i henhold til de til enhver tid gjeldende instrukser og bestemmelser.
4.         Representere foreningen utad.
Styret skal holde møte når lederen forlanger det eller et flertall av styremedlemmene forlanger det.
Styret kan fatte vedtak når et flertall av styrets medlemmer er til stede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet teller møtelederens stemme dobbelt.
Foreningen tegnes av Kjell Mersland (Her oppgis det hvilke rolleinnehavere som skal ha rett til å opptre og signere på vegne av foreningen, samt om retten skal utøves enkeltvis eller i fellesskap.)
§ 13     Vedtektsendring 1
Endringer i disse vedtekter kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte etter å ha vært på sakslisten, og det kreves 2/3 flertall av de avgitte stemmene.
§ 14     Oppløsning, sammenslutning og deling
Oppløsning av Christianssand Blues & Roots Club kan kun vedtas på ordinært årsmøte etter at forslag herom er medtatt på dagsorden. Vedtak om oppløsning krever 2/3 flertall blant de fremmøtte stemmeberettigede, og på forutsetning av at mindretallet ikke har ønske om å videreføre driften på basis av Christianssand Blues & Roots Clubs vedtekter. Ved oppløsning skal årsmøtet disponere foreningens midler etter formålsparagrafen (§2) i denne vedtekt..
Ingen medlemmer har krav på foreningens midler eller andel av disse.