Vedtekter for foreningen Christianssand Blues & Rock Club

 

 

 

§ 1       Foreningens navn
Foreningens navn er Christianssand Blues & Rock Club.

§ 2         Formål
Christianssand Blues & Rock Clubs formål er å gi publikum gode konsertopplevelser. Samt spre kunnskap om, øke forståelsen og interessen for blues, rock og beslektede musikkformer.   
Klubben har tilholdssted i Kristiansand.

 

§ 3       Juridisk person

Foreningen er selveiende og en frittstående juridisk person med upersonlig og begrenset ansvar for gjeld.

 

§ 4         Medlemmer
Alle som tilslutter seg foreningens formål og vedtekter kan være medlem i Christianssand Blues & Rock Club. Alle medlemmer har stemmerett og er valgbare til tillitsverv i foreningen.

Bare medlemmer som har betalt sin kontingent kan delta på årsmøte og er valgbare.

 

Dersom et medlem ikke betaler kontingenten    innen den frist styret fastsetter, opphører medlemskapet.

 

Et medlem som motarbeider Christianssand Blues & Rock Club formål og virksomhet kan ekskluderes etter styrevedtak.

Eksklusjon kan ankes til årsmøte

 

§ 5       Styre

Foreningens styre skal bestå av leder, nestleder og 3 styremedlemmer.

Leder, nestleder og styremedlemmer velges for to år.

Valg skal gjennomføres slik at leder og nestleder ikke står på valg samme år.

På samme måte skal ikke alle 3 styremedlemmene være på valg samme år.
Det er kun medlemmer av foreningen som kan velges.


Styret er foreningens høyeste myndighet mellom årsmøtene.

 

Styret skal:

 1. Iverksette årsmøtets bestemmelser.
 2. Oppnevne etter behov komiteer/utvalg/personer for spesielle oppgaver og utarbeide instruks for disse.
 3. Administrere og føre nødvendig kontroll med foreningens økonomi i henhold til de til enhver tid gjeldende instrukser og bestemmelser.
 4. Representere foreningen utad.
 5. Ha ansvaret for å gjennomføre arrangementer i foreningens regi.

 

Styret skal holde møte når lederen krever det eller et flertall av styremedlemmene krever det.

Styret innkalles skriftlig med minst en ukes varsel.

Saksliste skal følge innkallingen.

 

Styret kan fatte vedtak når et flertall av styrets medlemmer er til stede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet teller styrelederens stemme dobbelt.

 

Foreningen tegnes av styrets leder

 

 

§ 6       Årsmøte 

Årsmøtet er foreningens høyeste myndighet og avholdes hvert år innen utgangen av mars måned.

 

Innkalling til ordinært årsmøte skal kunngjøres minst 30 dager før avholdelse. Innkallingen skal opplyse om hvor og når årsmøtet skal avholdes, og frist for innsending av forslag medlemmene ønsker behandlet.

 

§ 7       Årsmøtets oppgaver

 1. Behandle årsmelding
 2. Behandle regnskap i revidert stand
 3. Behandle innkomne forslag
 4. Fastsette kontingent
 5. Velge:
  1. Leder og nestleder
  2. Styremedlemmer
  3. Revisor
  4. Valgkomite. Valgkomiteen skal minst bestå av 2 medlemmer.

Styrets leder, nestleder og styremedlemmer velges for to år. Øvrige valg for ett år.

 

Bare saker nevnt i innkallingen kan behandles på årsmøtet.

 

 

§8        Stemmegivning årsmøtet

Med mindre annet er bestemt, skal et vedtak, for å være gyldig, være truffet med alminnelig flertall   av de avgitte stemmene. Blanke stemmer skal anses som ikke avgitt.

 

Endringer i vedtektene til foreningen kan bare besluttes av årsmøtet med minst 2/3 flertall.

 

 

Valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag. Bare foreslåtte kandidater kan føres opp på stemmeseddelen. Skal flere velges ved samme avstemming, må stemmesedlene inneholde det antall forskjellige kandidater som det skal velges ved vedkommende avstemming.  Stemmesedler som er blanke, eller som inneholder ikke foreslåtte kandidater, eller annet antall kandidater enn det som skal velges, teller ikke, og stemmene anses som ikke avgitt.

 

Når et valg foregår enkeltvis ansees den kandidat som har flest stemmer som valgt.

Når det ved valg skal velges flere ved en avstemming, må alle, for å anses valgt, ha mer enn halvparten av de avgitte stemmene. Hvis ikke tilstrekkelig mange kandidater har oppnådd dette i første omgang, anses de valgt som har fått mer enn halvparten av stemmene. Det foretas så bundet omvalg mellom de øvrige kandidatene, og etter denne avstemmingen anses de valgt som har fått flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.

 

 

 

§9        Ekstraordinært årsmøte

Ekstraordinært årsmøte avholdes når styret eller minst 1/3 av foreningens medlemmer skriftlig krever det, og samtidig oppgir hvilke saker de ønsker behandlet.

Medlemmene som krever ekstraordinært årsmøte må skrive fullt navn, adresse og medlemsnummer på egen liste.

Innkalling til ekstraordinært årsmøte skal kunngjøres minst 14 dager før avholdelse.

Bare saker nevnt i innkallingen kan behandles på årsmøtet.

 

 

§ 10     Oppløsing

Foreningen kan oppløses ved vedtak i ekstraordinært årsmøte.

Vedtak om oppløsning krever 3/4 flertall blant de fremmøtte medlemmene.

Ved opphør av foreningen tilfaller dets midler et veldedig formål. Formålet avgjøres av det årsmøtet der opphøret vedtas.

 

Klubben og ble stiftet 30.08.2018

Vedtekter revidert: 14.2.2023